Algemene Voorwaarden Eva’s Cookery

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Eva’s Cookery BV, gevestigd in Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 823453032.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Eva’s Cookery.

1.2 Eva’s Cookery mag deze Algemene Voorwaarden en haar dienstverlening op elk moment eenzijdig wijzigen.

1.3 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

1.4 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

2. Dienstverlening, Prijzen en betaling

2.1 Eva’s Cookery bereidt maaltijden die op bestelling bij klanten worden bezorgd op het door hen opgegeven adres.

2.2 Je maaltijd kun je tot 2 dagen vooraf, tot 21.00u bestellen via https://evascookery.nl

2.3 Een bestelling is definitief als Eva’s Cookery deze per e-mail aan je heeft bevestigd. Het staat Eva’s Cookery te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.

2.4 Je kunt je bestelling tot 18.00 uur voorafgaand aan de dag van levering zonder kosten annuleren door ons te mailen op service@evascookery.nl . Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden.

2.5 De prijzen voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt op de website.

2.6 Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.7 De betaling voor je bestelling dient direct per iDeal voldaan te worden.

2.8 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Eva’s Cookery en/of onze licentiegevers.

3.2 Het gebruik dat je mag maken van de website, de foto’s op de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Eva’s Cookery heeft het recht om je ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Eva’s Cookery over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens Eva’s Cookery voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

3.4 Eva’s Cookery heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door jou opgegeven voornaam en woonplaats.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Eva’s Cookery besteedt de uiterste zorg aan haar dienstverlening en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne eisen van voedsel hygiëne.

4.2 Eva’s Cookery garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Eva’s Cookery geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

4.3 Eva’s Cookery behoudt zich het recht voor indien nodig, wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.

4.4 Eventuele klachten dien je zo snel mogelijk, en in elk geval binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

4.5 Eva’s Cookery is ongeacht de grondslag niet aansprakelijk voor enige (in)directe, gevolgschade of andere schade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Eva’s Cookery en/of onze bestuurders.

4.6 Eva’s Cookery is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

4.7 Eva’s Cookery heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.

4.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Eva’s Cookery daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld. Eva’s Cookery kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

4.9 Je vrijwaart Eva’s Cookery voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

5. Account

5.1 Voordat je kunt bestellen, dien je je gegevens op te geven: je naam, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummer. Je geeft daarmee toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken en bezorgen van je bestelling en het beheer van je account.

5.2 Je bent verantwoordelijk voor het juist en volledig verstrekken van je gegevens. Eventuele wijzigingen in de gegevens dien je tijdig aan Eva’s Cookery door te geven.

5.3 Het staat Eva’s Cookery te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt schriftelijk medegedeeld via het opgegeven e-mail adres.

5.4 Bij het aanmaken van een account kies je een wachtwoord. In je account kun je je gegevens en bestellingen inzien

6. Privacy

6.1 Eva’s Cookery verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Vordering Gegevensbescherming.

6.2 Om jouw bestellingen te verwerken en beheren worden jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na plaatsing van de bestelling bewaart. Dit is onder andere nodig om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

6.3  Eva’s Cookery heeft een commercieel belang om een aantal van je gegevens zoals je naam, e-mailadres en social media account te gebruiken voor marketingdoeleinden. 

6.4 Om onze website te verbeteren maken we gebruik van Google analytics en retargeting diensten. Eva’s Cookery heeft commercieel belang om jouw internetgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om haar dienstverlening te analyseren en waar nodig te verbeteren. We bekijken hoe gebruikers onze website gebruiken en tracken dat met Google Analytics en een Facebook Pixel. We zijn daarbij gebonden aan de bewaartermijnen van gegevens van Google en Facebook.

Facebook verzamelt op onze website doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan Eva’s Cookery gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

6.5 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. We maken gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw devices te herkennen. Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.

6.6 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen service@evascookery.nl.

6.7 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Eva’s Cookery worden overgedragen, heeft Eva’s Cookery het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.

Hilversum, 30 november 2021.